• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Cestovný pas

Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom CP1doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky. Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu. 

Cestovný pas sa vydáva občanovi, ktorý dovŕšil 16 rokov s platnosťou na 10 rokov, občanovi mladšiemu ako 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov s platnosťou na 2 roky. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Žiadosť o vydanie cestovného pasu podáva občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má doklad vyhotoviť. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo iná osoba (§ 17 ods. 4, 5 zákona č. 647/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Občan mladší ako 18 rokov je povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu alebo inej osoby (§ 17 ods. 2 zákona č. 647/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zákonný zástupca a iná osoba, ktorá za občana podáva žiadosť, sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). 

Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba; iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred orgánom, ktorý cestovný doklad vydáva, alebo zastupiteľským úradom.

 

Náležitosti žiadosti o vydanie cestovného pasu


K žiadosti sa prikladajú nasledovné doklady:

 • doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky, napríklad platný cestovný doklad alebo občiansky preukaz,
 • rodný list vydaný v Slovenskej republike, ak je potrebné ho predložiť,
 • originál osvedčenia o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky,
 • sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike, ak sa jeho priezvisko nadobudnuté sobášom líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti,
 • doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade,
 • skôr vydaný cestovný pas, ak už bol vydaný,
 •  iné doklady, ak je potrebné ich predložiť,

 

Žiadateľ pri podaní žiadosti zaplatí príslušný správny poplatok:

  §  vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov....................... 40,- Eur

  §  vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov ........................... 15,- Eur

  §  vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov ...................... 10,- Eur

 

Občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu.

 

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/madrid

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc