• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Hlavné odvetvia

V Španielsku dominuje sektor služieb a výroby, poľnohospodárstvo (najmä pestovanie ovocia a zeleniny, výroba olivového oleja a vína), a cestovný ruch. Jednou z hlavných charakteristík španielskej ekonomiky je vysoký podiel malých a stredných podnikov (MSP). V priemyselnom sektore (okrem energetiky) a turistike je ich relatívna váha veľmi významná (91,2% firiem sú MSP).

 

Priemysel 

Podiel priemyslu na tvorbe HDP je 11,7%. Najvýznamnejšími priemyselnými odvetviami sú potravinársky (18,2%), výroba elektriny, plynu a vody (12,4%), automobilový (9,8%), spracovanie ropy (6,7%), kovospracujúci (6,2%), metalurgický (5,7%), výrobky z nekovových materiálov (4%), papierenský a grafický (3,8%).

 

Služby

Sektor služieb sa podieľa 66,6% na tvorbe HDP. Najvýznamnejšími poskytovateľmi služieb sú nasledovnéturismo autónomne oblasti: Madrid (25,3%), Katalánsko (19,8%), Andalúzia (12,5%) a Valencia (9,6%). Najväčší podiel v sektore služieb (60%) má obchod, ďalej podnikateľské služby (8,5%), osobné a kultúrne služby (2%). Veľký význam sa prikladá rozvoju informačných technológií, ktoré sa podieľajú 5,9% na celkovom obrate sektoru služieb. Cestovný ruch tvorí jeden zo základných pilierov španielskej ekonomiky, ktorý sa na HDP podieľa 11% a zamestnáva cca 12% pracovnej sily. V roku 2012 navštívilo Španielsko 57,9 milióna turistov. Z teritoriálneho členenia, najviac turistov navštívilo nasledovné autonómne oblasti: Katalánsko, Baleárske ostrovy, Kanárske ostrovy, Andalúzia, Valencia, Madrid.

Z pohľadu emisných krajín bolo nasledovné poradie: Veľká Británia (13,6 mil.), Nemecko (9,0 mil.), Francúzsko (8,5 mil.), Taliansko (3,8 mil.), Holandsko (2,8 mil.).

 

Poľnohospodárstvo

olivyŠpanielsko je významným producentom poľnohospodárskych produktov, veľkým exportérom zeleniny a ovocia. Citrusové plody sa pestujú najmä v oblasti Valencie, jablká a hrušky v Katalánsku, broskyne a marhule v Murcii, vinič prakticky po celom území, olivy v južnej časti krajiny. Zelenina sa pestuje po celej krajine, vo fóliovníkoch v zime, a na jar v oblasti Almeríe a na Kanárskych ostrovoch, čo umožňuje dosahovať výhodné ceny pri exporte do ostatných krajín Európy. Hlavné poľnohospodárske plodiny: pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica, ryža, strukoviny, cukrová repa, zemiaky, bavlna, repka olejná, slnečnica, sója, olivy, citrusové plody, ovocie, zelenina, vinič, tabak.

Španielske poľnohospodárstvo nepriaznivo ovplyvňuje vysoká priemerná nadmorská výška, členitý reliéf krajiny atierra predovšetkým nedostatok vodných zrážok. Z celkovej rozlohy Španielska je len 16,02% pokrytých nepoľnohospodárskou pôdou, neproduktívnym terénom, riekami a jazerami, 31,43% tvoria lesné plochy, 12,76% sú lúky a pastviny, zostávajúcich 38,81% sú obrábané orné pôdy. Len 7,2% celkovej plochy sú zavlažované, ide o oblasti pri ústí Ebro, Andalúzia, Extremadura a oblasti Kastílska La Mancha a Kastílsko a León (povodie rieky Duero).

  Štruktúra pôdy v Španielsku (v tis. ha)          

Druh povrchu

Orná pôda

Lúky a pastviny

Zalesnený terén

Ostatné povrchy

Spolu

Plocha

17 095

8 396

18 800

6 245

50 537

  Zdroj: Ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a životného prostredia

 

Infraštruktúra - doprava

Hospodárstvo Španielska v značnej miere závisí od poskytovania služieb, a to najmä v oblasti cestovného ruchu. Preto venuje veľkú pozornosť rozvoju infraštruktúry. Kvalitná a pomerne hustá diaľničná sieť bola vybudovaná predovšetkým po vstupe Španielska do EÚ a to s podporu európskych štrukturálnych fondov. Železnice ainfraestructura rýchlovlaky spájajú väčšie mestá. Medzinárodná letecká doprava zabezpečuje najmä dopravu do Madridu, Barcelony, na Kanárske a Baleárske ostrovy. Vnútroštátna letecká doprava je napojená hlavne na medzinárodné letiská v Madride a v Barcelone.

Mení sa celková koncepcia a systém dopravnej siete, predovšetkým cestnej. Opúšťa sa radiálny systém s centrom v Madride a prechádza sa na sieťový, ktorý by mal vytvoriť infraštruktúru pre prejazd Španielskom, bez nutnosti prechádzať cez Madrid.

Veľký význam je kladený na rozvoj železničnej dopravy a jej integráciu do európskeho železničného systému. Súčasťou plánu je rozšírenie siete AVE (vysokorýchlostná železnica, s rýchlosťou 250-300 km/h) zo súčasných 3.000 km na 10.000 km do roku 2020. V Bruseli sa prejednáva spoločne s Francúzskom návrh projektu železničného prepojenia medzi severnými prístavmi v Nemecku a prístavom Algeciras (juh Španielska). Celková dĺžka trati má byť cca 2.500 km, pričom už niektoré úseky sú vybudované, ale je potrebné zvýšiť ich prepravnú kapacitu. V cestnej doprave je prioritou budovanie vysokorýchlostných komunikácií.

 

Stavebníctvo

Väčšina veľkých verejných prác zostáva pod kontrolou siedmych hlavných stavebných firiem. Sú to ACS, Ferrovial, FCC, Acciona, Sacyr Vallehermoso, Obrascón–Huarte Lain (OHL) a Isolux-Corsán. V SR pôsobí OHL a FCC je aktívna cez svoju dcérsku spoločnosť Alpine. Stavebníctvo bolo až do vypuknutia krízy v r. 2008 spoločne s cestovným ruchom hybnou silou španielskej ekonomiky.

 

Energetika

placassolaresŠpanielsko je v spotrebe energie na 5. mieste v EÚ. V dôsledku pretrvávajúcej ekonomickej krízy a s tým spojeným znížením priemyselnej činnosti, spotreba energie má klesajúci trend. Španielsko má liberalizovaný trh s odčlenením prenosu a distribúcie elektriny, stabilným regulačným rámcom a vysokou úrovňou služieb. Je sebestačné pri výrobe elektrickej energie. Inštalovaný výkon má objem 100 000 MW, pričom domáca spotreba je len 40%. Zhruba 12% svojej produkcie vyváža do Portugalska a Francúzska. Vývoz španielskej elektriny smeruje aj do Maroka a Andorry. Podiel jednotlivých zdrojov na  celkovej spotrebe energie je nasledovný: ropa 6,5%, zemný plyn 27,7%, uhlie 13,0%, jadro 17,8%, voda 10,4%, veterná 11,6%, solárna 2,1% a biomasa 1,7% (všetky obnoviteľné zdroje okolo 20%).

Dovoz ropy do Španielska je nasledovný: 47% z krajín OPEC (Saudská Arábia 9,5%, Líbya 8,5%, Nigéria 8,5% Irán 7,8%, Irak 5,7%, ostatné 7%), RU 22,1%, MEX 12,5%, EÚ 5,1% (z toho Nórsko 3%), ostatné krajiny 13,3%. Vlastnú produkciu ropy tvorí len 140 tis. ton ročne (medziročný pokles 23 tis. ton). V prípade ropy sú zákonom stanovené zásoby na 90 dní.

Španielsko dováža zemný plyn do krajiny dvoma plynovodmi z Alžírska a väčšiu časť tankermi, pričom má vybudovaných 6 staníc na spracovanie kvapalného plynu. Najvyšší dovoz je z Alžírska – 34,5%, ďalej z Nigérie 23,8%, Kataru 12,9%, Egypta 11,2%, Nórska 6,4%, Trinidadu a Tobaga 6,3% Líbye 2,1% Ománu 0,9 %, na ostatné krajiny pripadá 1,8%. Podľa zákona nemôže závislosť na jednej krajine prekročiť 60%. V prípade zemného plynu sú zákonom stanovené povinné zásoby na 35 dní.

Energetický mix, ktorý v súčasnosti využíva Španielsko pri výrobe elektrickej energie, tvorí nasledovný podiel jednotlivých zdrojov energií: 34% obnoviteľné zdroje, 20,4% atómové elektrárne, 2,4% vysoko účinné kogeneračné zdroje, 9,2% kogeneračné zdroje, 21,2% plynové zdroje, 8% uhlie, 3,2% kombinované cykly plyn-nafta a 1,2% iné zdroje.

veterneZ obnoviteľných zdrojov energie sú najrozšírenejšie veterné elektrárne, nasledované fotovoltaickými, kde sa Španielsko radí k svetovým „veľmociam“ - takmer 25% celkovej inštalovanej kapacity v EÚ je v Španielsku (celkom 8.263 MW, na druhom mieste za Nemeckom s 16.629 MW z celkových 34.205 MW). Jadrová energetika sa na energetickom mixe Španielska podieľa 20,4%. V súčasnosti je v Španielsku v prevádzke 8 jadrových elektrární, ktoré ročne vyprodukujú 58 636 GWh elektrickej energie. Najstaršia z nich je Santa María de Garoňa (466 MW) z roku 1972, ktorá hoci mala platnú autorizáciu na činnosť do 6.7.2013, bola na konci roku 2012 odstavená.

Podiel energie vyrobenej z uhlia v energetickom mixe aj z dôvodov znižovania negatívnych dopadov na životné prostredie každoročne klesá. To vyvoláva nespokojnosť astúrskych baníkov, ktorí naposledy v júni a júli 2012 protestovali proti znižovaniu dotácií pre uhoľný priemysel.

Španielsko dováža urán najmä z Ruska, Austrálie, Nigeru (španielska národná spoločnosť pre urán má v spracovateľskej firme v Nigeri 11% majetkovú účasť), Kanady a Kazachstanu. Zákon prikazuje každej jadrovej elektrárni mať zásoby uránu na jednu výmenu paliva, čo predstavuje cca dva roky fungovania bez potreby nákupu uránu v zahraničí.

 

Veda, výskum a vývoj, inovácie

Riadenie inovačnej politiky v Španielsku upravuje Zákon č. 14/2011 z 1.6.2011 o vede, technológii a inováciách.investigacion Súčasťou inovačnej politiky štátu sú Národná stratégia pre vedu a technológie (ENCYT) a Národný plán R+D+i. Organizačne je riadenie inovačnej politiky na úrovni ústrednej štátnej správy v kompetencii štátnej tajomníčky pre vedu, výskum a inovácie na Ministerstve hospodárstva a konkurencieschopnosti Španielska.

Verejné výskumné inštitúcie

Pod štátnu tajomníčku pre vedu, výskum a inovácie patrí odbor pre verejné výskumné organizácie, ktorý koordinuje ich činnosť. Patria sem:

Najvyššia rada vedeckého výskumu - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) [http://www.csic.es]

Centrum energetického výskumu, životného prostredia a techniky - Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) - [http://www.ciemat.es]

Zdravotný inštitút Carlos III - Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)- [http://www.isciii.es]

Národný inštitút poľnohospodárskeho a potravinárskeho výskumu a techniky - Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) - [http://www.inia.es]

Španielsky oceánografický inštitút - Instituto Español de Oceanografía (IEO) - [http://www.ieo.es]

Španielsky geologický a banský inštitút - Instituto Geológico y Minero de España (IGME) - [http://www.igme.es]

Kanársky astrofyzický inštitút - Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) - http://www.iac.es]

Podľa údajov Národného štatistického úradu Španielska boli v roku 2011 náklady vynaložené na vedu a výskum vo výške 14 184 mil. €, čo predstavovalo 1,33% HDP. Z toho bolo 7 396 mil. € určených na výskum a vývoj v súkromnom sektore, na vysokých školách 4 002 mil. €, verejných organizáciách 2 762 mil. € a v súkromných neziskových organizáciách 23,5 mil. €.

Finančné zdroje na vedu a výskum v roku 2011 v Španielsku pochádzali zo štátneho sektora 44,6%, súkromných firiem 44,3%, zahraničných fondov 6,6%, vysokých škôl 4%, neziskových organizácií 0,5%.

Daňové úľavy na vedu, výskum a inovačné technológie upravuje Kráľovský dekrét 4/2004 z 5.3.2004 v článku 35, pričom zvlášť sú uvedené odpočítateľné položky úľavy pre výskum a rozvoj – 30% z nákladov na materiál, 10% z prípadných investícií okrem budov a pozemku), 20% nákladov na osoby a pre inovačné technológie je možnosť odpočítania 12% z nákladov uskutočnených v zdaňovacom období. Náklady môžu byť uskutočnené v Španielsku, v členskom štáte EÚ alebo EHP. Okrem odpočítania z daní môže podnikateľ dostať bonifikáciu (40% zníženie) na odvody do Sociálnej poisťovne za pracovníka vysokokvalifikovaného vykonávajúceho výskumnú a vývojovú činnosť.

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc