• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Registrácia auta

 

registroAk sa chcete presťahovať do Španielska alebo už tam žijete, bude vás zaujímať, ako si tam zaregistrovať svoje auto. Počas akého obdobia môžete šoférovať v Španielsku s poznávacími značkami vašej krajiny?

Ktoré dane budete musieť v tejto krajine zaplatiť?Aký postup budete musieť dodržať pri registrácii vášho auta v tejto krajine?

Prvým krokom je zaregistrovať vaše vozidlo. Pri prihlásení budete musieť predložiť potvrdenie o poistení.

 

Dočasný pobyt

Ak máte trvalé bydlisko v jednom členskom štáte a rozhodnete sa pre pobyt v Španielsku kratší ako 6 mesiacov, nemusíte si tam zaregistrovať svoje auto ani zaň platiť dane, pretože auto zostáva zaregistrované v krajine trvalého pobytu.

Ak váš pobyt v Španielsku nepresahuje 6 mesiacov a nezaregistrovali ste si tu auto, podľa zákona nemôžete požičiavať alebo prenajímať svoje auto osobám s bydliskom v tejto krajine. Takéto osoby môžu jazdiť na vašom aute len vo vašom sprievode.

Svoje auto však môžete požičať priateľom alebo rodine, ktorá vás prišla navštíviť, za predpokladu, že nemajú bydlisko vo vašej novej krajine, teda v Španielsku.

Ak váš pobyt v tejto krajine presiahne 6 mesiacov, mali by ste si zmeniť aj trvalý pobyt a musíte si prihlásiť svoje auto v danej krajine.

Pobyt dlhší ako 6 mesiacov

Ak sa sťahujete do Španielska aj so svojím autom,  budete ho musieť  v danej krajine zaregistrovať a zaplatiť všetky príslušné dane.

Zvyčajne nemôžete zaregistrovať svoje auto v Španielsku, ak tu máte  druhé bydlisko alebo prázdninový dom.

Registrácia vozidiel nie je ošetrená jednotnou európskou legislatívou.

Svoje auto musíte prihlásiť do 6 mesiacov! Lehota na zaplatenie registračného poplatku je do 30 dní, v prípade, že sa jedná o zmenu  pobytu z jedného členských štátov EU do Španielska, lehota je 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty je výška správneho poplatku podstatne vyššia: 93,80 Eur a platí sa len jedenkrát (pozri: Žiadosť o zaregistrovaní vozidla)

 

Doklady, ktoré musíte predložiť pri registrácii vozidla v Španielsku:    

 1. Ak sa jedná o fyzickú osobu,  je potrebné predložiť platný cestovný dokument alebo občiansky preukaz spolu s NIE – doklad o identifikácii cudzinca
 2. V prípade právnickej osoby, je potrebné dodať  IČO (NIF-Número de identificación fiscal) firmy a doklad totožnosť osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti
 3. Dodatočné Potvrdenie o technickom stave. Je možné, že úrady, kde si chcete vozidlo zaregistrovať, môžu vyžadovať, aby najprv prešlo dodatočnou technickou kontrolou.  Avšak platí, že musia uznať potvrdenie o technickom stave z inej krajiny EÚ. Ak sa vyžaduje, aby prešlo technickou kontrolou,  musíte  sa skontaktovať s technikom, ktorý by vám urobil protocol o technickej kontrole a následne si dohodnúť stretnutie na STK.
 4. Po vykonaní technickej kontroly pôjdete na Daňový úrad (Agencia Tributaria), aby ste si vyzdvihli formulár na zaplatenie správneho poplatku  v ktorejkoľvek banke. Banka vám musí vystaviť doklad o zaplatení poplatku s referenčným číslom (Número de Referencia Completo - NRC), ktoré sa uvedenie v žiadosti o registráciu.  Tento poplatok je možné zaplatiť aj cez webovú stránku www.aeat.es , ak disponujete digitálnym podpisom. Vyplní sa formulárr 576, 06 alebo 05.
 5. Ďalšiu daň, ktorú treba zaplatiť je cestná daň (Impuesto de circulación - ICV). Jej výška závisí od typu vozidla a miesta pobytu. Túto daň jemožné zaplatiť na Generálnom riaditeľstve dopravy (www.dgt.es),  kde doložíte aj  zvyšné doklady potrebné pre zaregistrovanie vášho vozidla.
 6. Po zaplatení poplatku pôjdete na Dopravný inšpektorát (Tráfico) v mieste bydliska, kde vám opečiatkujú požadované dokumenty a v danom momente vám vydajú poznávaciu značku.  Existujú aj zelené poznávacie značky, ktoré sa vydávajú dočasne pri kúpe auta mimo Španielska, až pokiaľ sa nezískajú všetky potrebné dokumenty pre registráciu vozidla. Poplatok je 92,80Eur a platí sa jednorázovo. Červené poznávacie značky využívajú diplomatici po dobu potrebnej na výkon svojej funkcie.
 7. Na základe tejto dokumentácie vám autorizovaný výrobca dodá tabuľku s novou evidenčnou poznávacou značkou Španielska.
 8. Ďalšie dokumenty,ktoré sa môžu vyžadovať: 

Osvedčenie o zhode pre nové autá

Vystavené výrobcom, ktoré potvrdzujú, že technické parametre vozidla spĺňajú bezpečnostné a environmentálne štandardy. Môže to byť buď európske (ES) alebo vnútroštátne osvedčenie. ES osvedčenie o zhode je platné vo všetkých členských štátoch EÚ.

Ak má vaše auto platné ES osvedčenie, vnútroštátne úrady nemôžu vyžadovať žiadnu ďalšiu technickú dokumentáciu. Mohlo by sa tak stať jedine v prípade, že vaše auto bolo upravené po opustení výrobného závodu. Vtedy by úrady mohli požadovať jeho opätovné schválenie.

Vnútroštátne osvedčenie o zhode je platné iba v krajine, ktorá ho vystavila.

Zvyčajne sa vydáva pre autobusy, nákladné vozidlá, dodávky, návesy, vozidlá vyrobené na objednávku pred májom 2009 alebo veterány.

Ak je vaše auto už zaregistrované a preveziete ho do inej krajiny EÚ, úrady v novej krajine často vyžadujú dodatočné technické kontroly alebo osvedčenia pred samotnou registráciou.

Osvedčenie o registrácii pre autá, ktoré sú už zaregistrované

Ak chcete v inej krajine EÚ zaregistrovať auto, ktoré ste už vy alebo predchádzajúci vlastník zaregistrovali, mali by ste registračnému úradu predložiť predošlé osvedčenie o registrácii.

Toto osvedčenie obsahuje užitočné informácie o aute, čo urýchli a zefektívni novú registráciu.

Potvrdenie o poistení

Pri registrácii budete musieť predložiť potvrdenie o poistení.  Úrady by mali akceptovať poistenie z ktorejkoľvek poisťovne:

            -        ktorá má sídlo alebo pobočku v danej krajine;

            -       ktorá nemá pobočku v danej krajine, ale má v nej povolenie na poskytovanie služieb.

Potvrdenie o vlastníctve

Úrady vás môžu požiadať, aby ste preukázali, že ste legálnym vlastníkom vozidla. Na faktúrach slúžiacich ako doklad o kúpe vozidla by malo byť jasne uvedené DPH číslo predajcu.

Potvrdenie o zaplatení DPH (IVA – Impuesto de Valor Aňanido)

Vnútroštátne úrady sú pri registrácii vozidla oprávnené skontrolovať, či bola riadne zaplatená DPH. Pravidlá súvisiace s DPH sa menia v závislosti od toho, či je vaše auto nové alebo ojazdené a či ho kupujete od profesionálneho predajcu alebo súkromnej osoby. Na účely DPH sa za jazdené považuje také vozidlo, ktoré je v prevádzke viac ako 6 mesiacov od prvej registrácie, a ktoré najazdilo viac ako 6 000 km.

Ak si kupujete nové auto od predajcu v jednom členskom štáte EÚ a chcete ho zaregistrovať v inom členskom štáte (v ktorom žijete alebo do ktorého sa sťahujete) DPH by ste mali zaplatiť iba v krajine vášho pobytu. Aby ste nemuseli platiť DPH dvakrát a vyhli sa následnému žiadaniu o jej vrátenie, oznámte svojmu dodávateľovi, že chcete zaregistrovať vaše vozidlo v inej krajine EÚ. Ak si kupujete ojazdené auto od súkromnej osoby, DPH nemusíte platiť v žiadnej krajine.

Ak si kupujete ojazdené auto od spoločnosti, ktorá ich predáva, odvedie sa DPH len z časti predstavujúcej zisk z predaja ojazdeného auta.  Táto DPH na faktúre nebude uvedená. Kúpa nebude predmetom zdanenia DPH v cieľovej krajine.

 

Informujte sa, robte veci načas a ušetrite peniaze!

 Príbeh

Slovenka Kristina si našla prácu v Španielsku a presťahovala sa tam. Nevedela, že na prihlásenie vozidla má 6 mesiacov a svoje auto zaregistrovala v Španielsku po 8 mesiacoch. Vtedy ju informovali o tom, že keby bola auto zaregistrovala skôr, nemusela by zaplatiť registračnú daň.

 

Výnimky z povinnej registrácie po 6 mesiacoch

Študenti

Ak ste v cudzej krajine len kvôli štúdiu, nemusíte si tam auto registrovať alebo platiť daň počas celej dĺžky vášho študijného pobytu.

Príbeh

Matúš je Slovák žijúci v Španielsku, kde je na dvojročnom postgraduálnom štúdiu. Na svojom aute mal nehodu, preto išiel na políciu, aby mal správu pre poisťovaciu spoločnosť. Keď polícia zistila, že Matúš  žil v Španielsku vyše roka bez registrácie svojho auta, oznámili mu, že porušil zákon a dostane pokutu.

Matúš však vedel doložiť, že bol zaregistrovaný ako študent univerzity v Madride z inej krajiny EÚ, preto v Španielsku nemusel zaplatiť žiadne dane.

 

Cezhraniční pracovníci

Cezhraničný pracovník (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) je osoba, ktorá pracuje v jednom štáte, ale žije v inom a vracia sa domov minimálne raz za týždeň.

Ak na dochádzanie za prácou z vašej krajiny do krajiny výkonu práce používatevlastné auto, musíte ho zaregistrovať a zaplatiť za neho daň v krajine trvalého pobytu, a nie v krajine výkonu práce.

Ak používate firemné auto (zaregistrované v krajine, v ktorej pracujete), môžete ho používať na súkromné účely v krajine trvalého bydliska bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať. V takom prípade by ste jazdili vo vašej krajine na zahraničných poznávacích značkách. To môže spôsobiť problémy miestnej polícii, ktorá musí overiť, či obyvatelia spadajúci do jej pôsobnosti zaplatili vnútroštátnu registračnú daň.

Príbeh

Martin žije v Španielsku a vo Francúzsku pracuje pre francúzsku spoločnosť. Jazdí na firemnom aute zaregistrovanom vo Francúzsku, pričom ho využíva aj na súkromné účely v Španielsku. 

Raz ho v Španielsku zastavila polícia a uložila mu pokutu za to, že auto nebolo zaregistrované v Španielsku. Martin polícii vysvetlil, že cezhraniční pracovníci majú nárok na používanie firemného auta na súkromné účely v krajine svojho trvalého pobytu, ale polícia o tomto jeho práve nevedela a napriek vysvetleniu mu pokutu uložila. Martin sa proti rozhodnutiu odvolal a pokutu mu nakoniec zrušili.

 

Cezhraniční pracovníci ako samostatne zárobkovo činné osoby

Ak ste SZČO, ktorá žije v krajine A a pracuje v krajine B, môžete v krajine A používať firemné auto bez toho, aby ste ho tam museli zaregistrovať, iba ak:

      ·         auto kúpila vaša spoločnosť;

      ·         používate ho v krajine A hlavne na pracovné účely a iba príležitostne na súkromné účely;

      ·         vaša spoločnosť má zákonné sídlo v inej krajine.

Firemné auto musí byť zakúpené vašou spoločnosťou. Ak jazdíte vlastným autom, musíte ho zaregistrovať v krajine vášho trvalého pobytu.

 

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc