• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Matričné udalosti

Zápis matričnej udalosti v Španielsku do osobitnej matriky

Občan môže oznámenie o matričnej udalosti, ktorá nastala v Španielsku, urobiť:

a)      na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v Španielsku,

b)      na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

c)      na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt,

d)      na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Zápis sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace.

O zápis narodenia, manželstva a úmrtia do osobitnej matriky môže požiadať rodič (zákonný zástupca), jeden z manželov a pozostalý. Môže tak urobiť aj splnomocnená osoba na základe predloženia notárom osvedčeného splnomocnenia. V čase podania oznámenia musí byť osoba, ktorej sa zápis týka (v prípade uzavretia manželstva aspoň jeden z manželov) občanom SR.

V zápise o matričnej udalosti, spísanom na zastupiteľskom úrade, občan uvedie údaje zodpovedajúce stavu v dobe, kedy matričná udalosť nastala. Zastupiteľský úrad osvedčí podpis občana na zápise a doplní údaje z jeho pasu alebo občianskeho preukazu.

Pokiaľ došlo po vydaní cudzozemského dokladu k zmenám údajov v ňom uvedených, je treba toto doložiť príslušnými originálmi alebo jeho osvedčenými kópiami (napr. právoplatným rozhodnutím súdu o osvojení, určení otcovstva, uzavretí manželstva rodičov dieťaťa po jeho narodení a pod.).
 

Žiadosť o zápis narodenia 

Žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky pozostáva z týchto náležitostí: 

 • formulár zápisu o narodení, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade, Zápis o narodení  (rtf, 14 kB)
 • španielsky rodný list, ktorého originál je opatrený apostilom a preložený do slovenského jazyka autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky,
 • doklad o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa, alebo aspoň jedného z rodičov, pričom štátne občianstvo možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,
 • sobášny list rodičov spravidla vydaný v Slovenskej republike, prípadne právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
 • ak je rodič vdovcom, predloží aj úmrtný list manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o jeho vyhlásení za mŕtveho,
 • ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi, musia rodičia dieťaťa podpísať na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, ktorého súčasťou je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, Zápisnica o určení otcovstva  (pdf, 99 kB)
 • v prípade slobodných, rozvedených alebo ovdovených matiek je potrebné doložiť čestné vyhlásenie matky dieťaťa o jej stave v čase narodenia dieťaťa s predložením právoplatného rozsudku o rozvode alebo úmrtného listu bývalého partnera,
 • notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.
 • správny poplatok zápisu o narodení je 25,- eur, overenie fotokópie 10,- eur a overenie podpisu 10,- eur.

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to požiadajú rodičia pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia.


Žiadosť o zápis manželstva

Žiadosť o zápis manželstva do osobitnej matriky pozostáva z týchto náležitostí: 

 • formulár zápisu o uzavretí manželstva, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade, Zápis o uzavretí manželstva  (rtf, 19 kB)
 • španielsky sobášny list, ktorého originál je opatrený apostilom a preložený do slovenského jazyka autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky,
 • doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,
 • právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva, pokiaľ niektorý z manželov uzavrel manželstvo ako rozvedený,
 • úmrtný list bývalého manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho, pokiaľ žiadateľ uzavrel manželstvo ako ovdovený,
 • žiadosť o zápis (spoločného) priezviska manželky bez prechyľovacej koncovky, pokiaľ sú na to splnené podmienky,
 • notárom osvedčené splnomocnenie, ak zápis vybavuje osoba splnomocnená.
 • správny poplatok zápisu sobášu je 25,- eur, overenie fotokópie 10,- eur a overenie podpisu 10,- eur. 

Ak žiadateľka chce po uzavretí manželstva používať priezvisko bez slovenskej prechyľovacej koncovky (-ová) a v cudzozemskom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska.


Žiadosť o zápis úmrtia

Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky pozostáva z týchto náležitostí:

 • formulár zápisu o úmrtí, čitateľne spísaný žiadateľom na zastupiteľskom úrade, Zápis o úmrtí  (rtf, 11 kB)
 • španielsky úmrtný list, ktorého originál je opatrený apostilom a preložený do slovenského jazyka autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky autorizovaným prekladateľom Slovenskej republiky alebo zastupiteľským úradom,
 • doklad o slovenskom štátnom občianstve zomretého, pričom štátne občianstvo Slovenskej republiky možno preukázať platným osvedčením o občianstve alebo potvrdením príslušného obvodného úradu o tom, že zomretá osoba bola v čase úmrtia občanom s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky,
 • platný cestovný pas alebo občiansky preukaz osoby vybavujúcej zápis,
 • správny poplatok zápisu sobášu je 25,- eur, overenie fotokópie 10,- eur a overenie podpisu 10,- eur.

 

Žiadosť o zaslanie matričných dokladov do cudziny

Zastupiteľský úrad môže na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby vyžiadať výpisy z matrík, na ktorých má žiadateľ oprávnený záujem.

Žiadosti o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny sa podávajú na predpísanom tlačive. K žiadosti je potrebné doložiť platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz.

Dotazník k žiadosti o zaslanie úradných výpisov z matričných úradov do cudziny  (pdf, 134 kB)

Správny poplatok za vydanie matričného dokladu je 15,- eur.

 

Uzavretie manželstva na území Španielska

Od 01.02.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine, o čom vydá potvrdenie matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu štátneho občana SR alebo veľvyslanectvo SR (Viac v sekcii Život v Španielsku).

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/madrid

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc