• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Prenájom nehnuteľnosti v Španielsku

alquileroventaVo väčšine európskych krajín, viac ako 30% ľudí  žije v prenájme,  zatiaľ čo  v Španielsku  je to len 17%, čo predstavuje najnižšie číslo v celej  EÚ. Španielsko má v súčasnosti vysoký počet prázdnych nehnuteľností (vyše 3,5 milióna), ktoré chce vďaka novému zákonu prijatého 4. Júna 2013 uvoľniť k prenájmu (Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas), čím sa mení a dopĺňa zákon o nájme z roku 1994 (Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos).

K prenájmu nehnuteľnosti je potrebné uzatvoriť Nájomnú zmluvu (Contrato de alquiler) s prenájimateľom, ktorý by mal byť zároveň aj vlastníkom danej nehnuteľnosti, poprípadne je zastúpený na základe plnomocenstva, ktoré by malo byť doložené k nájomnej zmluve. Aj keď je platná aj ústna dohoda, odporúča sa, aby zmluva o nájme bytu bola v písomnej forme, kvôli tomu, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám v prípade sporu.

Takáto zmluva by potom mala obsahovať:

- Označenie zmluvných strán, prenajímateľa a nájomcu,

- Označenie predmetu nájmu a rozsahu užívania,

- Výšku nájomného a určenie termínu splatnosti nájomného,

- Presný opis nehnuteľnosti,

- Dĺžka nájmu, zvykne sa uzatvárať na jeden rok, prípadne na 11 mesiacov, ktorá sa môže predĺžiť,  V princípe    je na zmluvných stranách, akú dĺžku nájmu si zvolia,

- Práva a povinnosti zmluvných strán,

- Ďalšie ustanovenia ako opis stavu nehnuteľnosti a jej príslušných častí, inventárny zoznam zariadení a           spotrebičov, stav meračov energií, ktoré sa prikladajú ako prílohy k nájomnej zmluve atď.

 

V Španielsku sa podpisujú všetky strany nájomnej zmluvy.

Nájomca a prenájimateľ sa slobodne dohodnú na dĺžke nájmu, nájomná zmluva sa zvykne uzatvárať na jeden rok, prípadne na 11 mesiacov, ktorá sa automaticky môže predĺžiť až do doby 3 rokov. Po uplynutí doby uvedenej v zmluve, ak  nájomca nemá v úmysle pokračovať v prenájme, musí tak oznámiť 30 dní pred plánovaním ukončením nájmu, s možnosťou automatického predĺženia o jeden rok, pokiaľ sa nedohodli na iných podmienkach v zmluve.

Ak nájomná doba nie je pevne stanovená, tak sa za obdobie považuje  jeden rok, s možnosťou predĺženia až na maximálne 3 roky, s automatickým predĺžním o jeden rok.

Po uplynutí 3 rokov, sa obe zmluvné strany môžu dohodnúť na zmene ceny nájomného. Výška nájmu sa môže (nie je to povinné) aktualizovať každoročne na základe indexu spotrebiteľských cien (CPI).

momente podpisu zmluvy sa musí zaplatiť v hotovosti výška nájmu  za jeden mesiac  a garantía vo výškecontrato2 jedného alebo dvoch mesiacov, ktorú musí prenájimateľ v momente ukončenia nájmu vrátiť nájomníkovi. Garantía slúži na úhradu spôsobených škôd nájomníkom alebo nezaplatených energií. 

Ukončenie zmluvy zo strany nájomníka je možné po uplynutí 6 mesiacov (pokiaľ sa v zmluve nedohodli inak), avšak musí túto skutočnosť oznámiť 30 dní vopred (predtým, ak bola zmluva uzatvorená na 1 rok, buď musel zostať až do doby uvedenej v zmluve alebo bol povinný doplatiť nájom za všetky chýbajúce mesiace). Majiteľ môže ukončiť zmluvu po uplynutí jedného roka od podpisu zmluvy, a to len za predpokladu, že danú nehnuteľnosť bude využívať ako obvyklý pobyt pre seba alebo rodinných príslušníkov 1. stupňa (pre druha/družku po rozvode alebo neplatnosť sobáša).

Odporúča sa zapísať Zmluvu o nájme zo strany nájomníka v Registro de Propiedad – Kataster nehnuteľností (majetku), čo mu zaručí dobu prenájmu uvedenú v zmluve pre prípad, že by sa prenajímateľ rozhodol danú nehnuteľnosť predať alebo sa založí bankou. V týchto prípadoch musí nový majiteľ nehnuteľnosti rešpektovať nájomnú zmluvu. Ak by nájomná zmluva nebola zapísaná v Katastri nehnuteľností, nájomník musí opustiť nehnuteľnosť do troch mesiacov.

Podľa zákona môže nájomník realizovať stavebné  práce, za predpokladu, že sa na tom vopred dohodol s vlastníkom nehnuteľnosti. Náklady za stavebné práce sa môžu odrátať z mesačných splátok nájomného.

V nájomnej zmluve je možné sa dohodnúť na tom, či nájomník má alebo nemá prednostné právo na odkúpenie nehnuteľnosti.

V prípade neplatenia nájomného (napr. 1 mesiac) alebo nesplnenia jednotlivých bodov Nájomnej zmluvy sa ruší zmluva, nájomník má 10 dní odo dňa obdžania upomienky na splatenie chýbajúcej čiastky nájomného pred začiatkom súdneho procesu, prípadne sa odvolať. Ak nájomník zaplatí chýbajúce mesačné platby, nájomná zmluva sa môže obnoviť.

Náklady na bývanie v Španielsku sa líšia od jedného mesta do druhého, pričom nájomné je drahšie vo veľkých mestách: Madrid, Barcelona, ​​Bilbao, Vitoria a San Sebastián. Navyše,  nájom je  drahší v centre ako v okolítých častiach, ktoré sú v súčasnosti už veľmi dobre prepojené vlakovými alebo autobusovými spojeniami, metrom, a tak sa za 30 minút dostanete do centra mesta.

Aby ste si mohli urobiť predstavu, cena prenájmu za jednoizbový byt sa pohybuje medzi 400 až 600 euro za mesiac. Pri dvojizbovom byte  môže byť táto suma v rozmedzí 500 až 900 eur za mesiac. Prenájom izby môže stáť medzi 180 až 300 euro za mesiac. Okrem toho treba rátať s nákladmi za elektrinu, vodu, plyn a telefón.  Náklady za energie sa platia každé 2 mesiace.

V Španielsku sa vytvoril Register dĺžnikov – nájomníkov, aby sa majitelia nehnuteľností neobávali ponúknuť svoju nehnuteľnosť na prenájom (www.fimiberica.com).

 

Od 1. Júna 2013 je povinné pri prenájmoch s dobou dlhšou ako 4 mesiace disponovať Osvedčením o energetickej efektivite. Toto osvedčenie dodáva majiteľ nehnuteľnosti a má platnosť 10 rokov. Taktiež sa vyžaduje pri obnove nájomnej zmluvy.

 

Okrem klasickej Nájomnej zmluvy existuje aj tzv. Nájomná zmluva s možnosťou kúpy nehnuteľnosti (Contrato de alquiler con opción de compra). Uzatvára sa v prípade, ak sa rozhodnete po čase kúpiť prenajímanú nehnuteľnosť.  V Zmluve sa stanoví cena nehnuteľnosti a  doba prenájmu, napr. na 3 roky, po uplynutí ktorej sa nájomca rozhodne kúpiť danú nehnuteľnosť. Z celkovej kúpnej ceny sa mu potom odrátajú mesačné splátky nájmu za posledné tri roky, podľa toho ako je to stanovené v Zmluve (napr. ak sa rozhodnete pre kúpu po prvom roku, odráta sa 100% z kúpnej ceny, ak po dvoch rokoch, tak 2/3 platieb a po troch 1/3 platieb nájomného). Nájomník sa vždy môže rozhodnúť danú nehnuteľnosť kúpiť alebo nie. Odporúčame tento typ Zmluvy prejednať s právnikom.

 

www.velkiahomes.com

 

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc