• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Španielske štátne občianstvo

V tejto časti sa dozviete o rôznych spôsoboch nadobudnutia a straty španielskeho štátneho občianstva.​

        

             Španielske štátne občianstvo nadobúda automaticky: 

 • dieťa, ktorého jeden z rodičov je španielsky štátny občan;
 • dieťa narodené v Španielsku, ktorého rodičia sú cudzinci, ak aspoň jeden z rodičov sa narodil v Španielsku (výnimkou sú deti diplomatov);
 • dieťa narodené v Španielsku rodičom-cudzincom, ak obaja sú bez štátneho občianstva (apatriovaní),  alebo ak príslušná legislatíva žiadneho z rodičov nepripisuje dieťaťu občianstvo. V tom prípade je možné otvoriť konanie o štátnom občianstve v príslušnej matrike podľa bydliska, za účelom určenia štátneho občianstva na základe prezumpcie;
 • dieťa narodené v Španielsku, v prípade, že totožnosť jeho rodičov je neznáma. Rovnako sa pokladajú za španielskych občanov neplnoletí, ktorých prvé známe miesto pobytu bolo španielske územie;
 • španielske štátne občianstvo majú tiež osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré adoptuje španielsky rodič. Ak má adoptovaná osoba viac ako 18 rokov, môže sa do dvoch rokov od vykonania adopcie rozhodnúť pre prijatie španielskeho štátneho občianstva.

         

           Štátne občianstvo na základe voľby:

Táto možnosť je výhodou, ktorú poskytuje španielska legislatíva cudzincom, ktorí za určitých podmienok môžu získať španielske štátne občianstvo. Španielske štátne občianstvo majú právo získať týmto spôsobom:

 • osoby, ktoré sú alebo boli zverené do opatery španielskeho štátneho občana;
 • osoby, ktorých jeden z rodičov je španielsky štátny občan a narodil sa v Španielsku;
 • osoby, u ktorých k určeniu rodičovstva (určenie rodičovstva znamená stanovenie, kto sú rodičia danej osoby), alebo dátum narodenia v Španielsku dôjde až po osemnástom roku veku. V tom prípade je lehota na výber štátneho občianstva dva roky od dátumu určenia rodičovstva, alebo dátumu narodenia;
 • osoba, ktorá bola adoptovaná španielskym štátnym občanom až po dovŕšení osemnástich rokov. V tom prípade právo na výber štátneho občianstva trvá až do uplynutia lehoty dvoch rokov od vykonania adopcie.

Kto môže vykonať voľbu štátneho občianstva: 

 • Ak osoba, ktorá má právo voľby štátneho občianstva, je maloletá alebo právne nespôsobilá, vyhlásenie o voľbe vykoná jej zákonný zástupca. K žiadosti musí predložiť povolenie z matriky (Registro Civil) v bydlisku zákonného zástupcu, so zreteľom na stanovisko zástupcu štátneho zastupiteľstva.
 • Ak záujemca o voľbu štátneho občianstva dovŕšil štrnásť rokov, žiadosť podáva osobne, za asistencie zákonného zástupcu.
 • Právne nespôsobilá osoba tak môže učiniť len v prípade, že jej to povoľuje rozhodnutie o právnej nespôsobilosti.
 • Bez zákonného zástupcu, ak žiadateľ žije v samostatnej domácnosti. Táto možnosť zaniká, keď žiadateľ dovŕši vek 20 rokov, okrem prípadu, že na základe zákona, ktorý mu prísluší, žiadateľ nenadobudol plnoletosť v 18 rokoch veku. V tom prípade dvojročná lehota platí odo dňa, kedy nadobudne plnoletosť. $

Kde sa žiada o voľbu štátneho občianstva:

Žiadosť o voľbu štátneho občianstva sa podáva v závislosti od jednotlivých prípadov, buď na matrike v mieste bydliska žiadateľa alebo v mieste bydliska jeho zákonného zástupcu.

 

     Štátne občianstvo na základe trvalého pobytu

Táto forma nadobudnutia štátneho občianstva vyžaduje, aby žiadateľ mal legálny trvalý pobyt v Španielsku počas ôsmich rokov nepretržite a bezprostredne pred podaním žiadosti. V niektorých prípadoch sa požadovaná doba trvalého pobytu znižuje na: 

päť rokov: pre poskytnutie španielskeho štátneho občianstva osobám, ktoré získali štatút utečenca; 

dva roky: pre štátnych príslušníkov krajín Latinskej Ameriky, Andorry, Filipín, Rovníkovej Guiney, Portugalska a pre osoby sefardského pôvodu; 

jeden rok osobám:

 • narodeným na území Španielska;
 • ktoré riadne nevyužili svoje právo na získanie španielskeho štátneho občianstva na základe voľby;
 • ktoré boli zákonným spôsobom zverené do poručníctva (pod dohľadom poručníka), opatrovníctva alebo pestúnskej starostlivosti (pestúnska starostlivosť, ktorá umožňuje zníženie legálneho trvalého pobytu na jeden rok, je stav, v ktorom existuje rozhodnutie verejnej inštitúcie, ktorá je na každom území zodpovedná za ochranu neplnoletých a náhradnú rodinnú starostlivosť, ktorá je právne uznaná) španielskemu občanovi alebo inštitúcii počas dvoch nasledujúcich rokov, aj v prípade, že tento stav naďalej trvá aj v čase podania žiadosti;
 • ktoré sú v čase podania žiadosti v manželskom zväzku so španielskym občanom, a tento zväzok trvá najmenej jeden rok, a nie sú zákonne odlúčení de iure alebo de facto;
 • ktoré sú vdova alebo vdovec po španielskom občanovi, ak v čase smrti manžela alebo manželky nežili odlúčene de iure, či de facto;
 • narodeným mimo Španielska rodičovi (tiež narodenému mimo Španielska) alebo starému rodičom, ak niektorý z nich bol pôvodne španielskym štátnym občanom.

 

Okrem toho musí žiadateľ preukázať občiansku bezúhonnosť a dostatočný stupeň integrácie do španielskej spoločnosti.

 

Kto môže požiadať o štátne občianstvo na základe voľby: 

 • samotný žiadateľ, ak dosiahol 18 rokov veku, alebo žije v samostatnej domácnosti;
 • neplnoleté dieťa vo veku nad 14 rokov, so súhlasom zákonného zástupcu;
 • zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa mladšieho ako 14 rokov;
 • právne nespôsobilá osoba alebo jej zákonný zástupca, v závislosti od toho, ako to stanovuje rozhodnutie o právnej nespôsobilosti.

Miesto podania žiadosti:

Žiadosť sa podáva na matrike v mieste trvalého bydliska.

 

Štátne občianstvo na základe dekrétu o udelení občianstva

Táto forma získania štátneho občianstva má charakter výnimočného udelenia, na ktoré sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Môže, ale nemusí byť udelené na základe rozhodnutia vlády kráľovským dekrétom po posúdení výnimočných okolností.

V prípade nadobudnutia španielskeho štátneho občianstva na základe voľby, trvalého pobytu, alebo listu o naturalizácii, občan musí vykonať nasledovné:

 • osoba, ktorá dovŕšila vek 14 rokov a schopná podať samostatné vyhlásenie, musí prisahať, resp. sľúbiť vernosť kráľovi a poslušnosť voči ústave a zákonom Španielska;
 • vyhlásiť, že sa vzdáva svojho predchádzajúceho štátneho občianstva, okrem občanov štátov Latinskej Ameriky, Andorry, Filipín, Rovníkovej Guiney a Portugalska.

 

      Štátne občianstvo na základe užívania v dobrej viere

Osoba, ktorá mala a používala španielske štátne občianstvo nepretržite počas desiatich rokov v dobrej viere na základe zápisu do matriky, má nárok na toto štátne občianstvo a nestratí ho ani v prípade zrušenia jeho zápisu do matriky. Žiadateľ v tomto prípade musí mať aktívny prístup k držbe a užívaniu španielskeho štátneho občianstva, to znamená, že v danom období sa mal považovať za španielskeho štátneho občana, čo sa týka práv, ale aj povinností vo vzťahu k orgánom španielskeho štátu.

Miesto podania žiadosti:

Žiadosť sa podáva a rozhodne o nej matrika v mieste trvalého pobytu.

 

Strata štátneho občianstva

Občan môže stratiť španielske štátne občianstvo v prípade, že:

 • sa osamostatní, žije v zahraničí a dobrovoľne príjme iné štátne občianstvo. V takomto prípade sa občan môže vyhnúť strate občianstva, ak v lehote troch rokov ohlási, že má záujem ponechať si svoje štátne občianstvo. Získaním štátneho občianstva štátu Latinskej Ameriky, Andorry, Filipín, Rovníkovej Guiney, alebo Portugalska nevzniká príčina na stratu španielskeho štátneho občianstva;
 • sa osamostatní, žije v zahraničí a počas troch rokov používa výlučne štátne občianstvo, ktoré mu bolo udelené pred osamostatnením. Ak v lehote do troch rokov ohlási svoj záujem o zachovanie občianstva;
 • osamostatnený španielsky štátny občan, ktorý má iné štátne občianstvo, jeho obvyklý trvalý pobyt je v zahraničí a dobrovoľne sa vzdal španielskeho štátneho občianstva;
 • v prípade španielskych štátnych občanov, ktorí sa narodili v zahraničí a sú španielskymi štátnymi občanmi, pretože jeden z ich rodičov bol španielsky štátny občan, ktorý sa tiež narodil v zahraničí, strácajú španielske štátne občianstvo, ak v lehote do troch rokov od osamostatnenia alebo nadobudnutia plnoletosti nedeklarujú záujem zachovať si španielske štátne občianstvo.

 

Španielsky štátny občan, ktorý ním nebol od narodenia (napríklad, získal španielske štátne občianstvo na základe trvalého pobytu), stratí španielske štátne občianstvo:

 • ak po získaní španielskeho štátneho občianstva v lehote troch rokov naďalej používa štátne občianstvo, ktorého sa vzdal pri získaní španielskeho štátneho občianstva;
 • ak dobrovoľne vstúpi do služby v armáde, alebo vykonáva politickú funkciu v inom štáte napriek výslovnému zákazu španielskej vlády;
 • v prípade, že súd rozhodne, že pri získavaní španielskeho štátneho občianstva sa občan dopustil klamstva, utajovania skutočností alebo podvodu.

 

Znovunadobudnutie španielskeho štátneho občianstva

Po strate španielskeho štátneho občianstva je možné znovu ho získať. Na to je potrebné splniť nasledujúce podmienky: 

 • žiadateľ musí mať legálny trvalý pobyt v Španielsku. Avšak táto požiadavka sa nevzťahuje na emigrantov, ani na deti emigrantov. Vo výnimočných prípadoch, zástupca štátneho zastupiteľstva môže žiadateľa od tejto požiadavky oslobodiť;
 • žiadateľ musí zodpovednému pracovníkovi matriky deklarovať svoj záujem o opätovné získanie španielskeho štátneho občianstva;
 • opätovné získanie španielskeho štátneho občianstva sa musí zapísať do matriky.

 

Prípady, v ktorých je potrebné, aby opätovné získanie španielskeho štátneho občianstva najprv odsúhlasila vláda:

Súhlas vlády pred opätovným udelením španielskeho štátneho občianstva je potrebný v prípade, že ide o občanov, ktorí stratili španielske štátne občianstvo a neboli španielskymi štátnymi občanmi od narodenia, a strata španielskeho štátneho občianstva vznikla z nasledujúcich príčin: 

 • občan v lehote troch rokov používal výlučne štátne občianstvo, ktorého sa oficiálne vzdal pri získaní španielskeho štátneho občianstva;
 • občan, ktorý dobrovoľne vstúpi do armády, alebo vykonáva politickú funkciu v inom štáte napriek výslovnému zákazu španielskej vlády;
 • v prípade, že súd rozhodne, že pri získavaní španielskeho štátneho občianstva sa občan dopustil klamstva, utajovania skutočností alebo podvodu.

Zdroj:  http://www.mzv.gov.sk, http://www.exteriores.gob.es

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc