• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Nehoda v Španielsku

Nezabudnite - ak potrebujete pomoc, môžete zavolať bezplatne na číslo 112

 

Ak ste spôsobili dopravnú nehodu

Záznam o nehode

Vyplňte európsky záznam o dopravnej nehode. Tento štandardizovaný dokument je totožný vo väčšine krajín EÚ. Slúži na zaznamenanie údajov a uľahčuje urovnanie nárokov na náhradu škody.

Zranené osoby (vy alebo ostatní)

Vaša domáca poistka vás bude vždy kryť, ak pri dopravnej nehode niekoho zraníte (škody tretích osôb) v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Poistné krytie iných druhov škôd, ako sú zranenia vodiča (poistenie vodiča vozidla), požiar, krádež a ďalšie, ktoré sa prihodia v zahraničí, nebýva štandardne súčasťou zákonného poistenia.

Skontrolujte si vo svojej poisťovni pred vycestovaním, čo vaša poistka kryje

Vaša zákonná poistka kryje škody spôsobené pasažierom cestujúcim vo vašom aute (mimo vodiča). Vo väčšine krajín EÚ si takisto môžete dokúpiť dodatočné poistenie vodiča motorového vozidla.

Škody – výšky     

Poistné krytie je limitované výškou škody uvedenej vo vašej poistnej zmluve. Právne predpisy EÚ garantujú minimálne výšky poistného krytia. Preto, ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody v inej krajine EÚ, budete krytý minimálne do tejto výšky škody:

         Ø  zranenia osôb:

       ·         1 000 000 EUR za poškodenú osobu, alebo

       ·         5 000 000 EUR za jednu žiadosť o náhradu škody (bez ohľadu na počet poškodených osôb)

         Ø  škody na majetku:

       ·         1 000 000 EUR za jednu žiadosť o náhradu škody (bez ohľadu na počet poškodených osôb)

V prípade, že ste poistku uzatvorili v krajine uplatňujúcej vyššie minimálne poistné krytie ako krytie garantované EÚ, budete do tejto výšky krytý v rámci celej EÚ.

Ak spôsobená škoda presiahne stanovené minimálne sumy krajiny, kde sa nehoda stala a vaša poistka neposkytuje vyššie krytie, rozdiel budete musieť zaplatiť vy.

Preverte si, či vaša poisťovňa ponúka neobmedzené poistné krytie najmä pre prípad zranenia osôb.

Právne predpisy EÚ takisto garantujú, že dostanete najvyššie dostupné poistné krytie zodpovednosti za škodu – pozri príklad.

Príbeh

Právne predpisy EÚ vám priznávajú maximálnu sumu poistného krytia zodpovednosti za škody

Vaša domovská krajina uplatňuje dohodnuté minimálne európske krytie zodpovednosti vo výške 1 000 000 EUR za materiálne škody. Spôsobíte nehodu v inej krajine, kde je minimálne povinné krytie 1 200 000 EUR. Odhad materiálnych škôd sa vyšplhal na 1 100 000 EUR, t. j. o 100 000 viac, ako je limit vo vašej krajine.

Napriek tomu, že ste si so svojou poisťovňou nedohodli vyššie krytie, budete krytý do výšky 1 100 000 EUR, pretože sa podľa právnych predpisov EÚ uplatní najvýhodnejšie krytie – v tomto prípade krytie uplatniteľné v krajine, kde sa stala nehoda.

 

Ak ste dopravnú nehodu nezavinili…

Náhrada škody v zahraničí

Svoju žiadosť o náhradu škody si môžete uplatniť v poisťovni  osoby, ktorá nehodu zavinila.

Ako máte postupovať  v prípade, keď  Vám niekto spôsobil škodu v zahraničí :      

1. Požiadajte škodcu o nasledovné údaje (nahliadnite do jeho dokladov): 

-  jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt

- meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla

- obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti číslo poistnej zmluvy

- evidenčné číslo resp. štátnu poznávaciu značku motorového vozidla a medzinárodnú poznávaciu  značku krajiny registrácie vozidla, ktorým bola škoda spôsobená

- číslo zelenej karty alebo číslo poistnej zmluvy hraničného poistenia pokiaľ ide o cudzozemské motorové vozidlo škodcu (prípadne si vyhotovte kópie týchto dokladov). 

2. S ostatnými účastníkmi dopravnej nehody vyplňte európsky formulár o škodovej udalosti tzv. Správa o nehode (pokiaľ je k dispozícií.Pokiaľ takýto formulár máte v slovenčine a ostatní účastníci dopravnej nehody v iných jazykoch, vyplňte ho v slovenčine ako aj v inom dostupnom jazyku. Ide o obsahovo zhodné formuláre. Pred oddelením originálu od kópie je veľmi dôležité formulár nielen podpísať, ale tiež zaškrtnúť vyplnené body k dopravnej nehode. Nezabudnite na plán či nákres miesta nehody, fotodokumentáciu miesta nehody a podobne. 

3. Vždy k dopravnej nehode zavolajte policajné orgány. Protokol podpíšte iba vtedy, ak mu rozumiete a v plnom rozsahu súhlasíte s jeho znením. V opačnom prípade do protokolu uveďte v slovenčine svoje vlastné vyjadrenie o dopravnej nehode. 

4. Zapíšte si mená a priezviská a adresy vodičov ostatných poškodených vozidiel, údaje o týchto motorových vozidlách a svedkoch dopravnej nehody. 

5. S uplatnením svojho nároku na poistné plnenie a s dokladmi preukazujúcimi zodpovednosť za škodu vodiča alebo prevádzkovateľa motorového vozidla sa obráťte na poisťovateľa osoby zodpovednej za škodu prípadne na národnú kanceláriu krajiny, kde došlo k dopravnej nehode. Jej adresu, telefónne a faxové číslo nájdete na zadnej strane zelenej karty. 

6. Zavedením 4. Smernice o poistení motorových vozidiel do praxe s účinnosťou od 01.05.2004 vstupom Slovenskej republiky do EÚ bola daná povinnosť poisťovacím spoločnostiam poskytujúcim povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel vymenovať likvidačných zástupcov v členských krajinách EÚ. Úlohou likvidačného zástupcu je poskytovať zvýšenú ochranu osobám, ktoré sú poškodené v členských štátoch EÚ. V prípade, ak bude slovenský občan v inom členskom štáte EÚ poškodený prevádzkou motorového vozidla členského štátu EÚ, bude mať možnosť si uplatniť svoje nároky na náhradu škody na území Slovenskej republiky voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou vinníka. Likvidačný zástupca prešetrí a uspokojí nároky slovenského občana v slovenskom jazyku.

 

Máte 2 možnosti:

 • uplatnite si nárok u vnútroštátneho likvidačného zástupcu poisťovneposkytujúcej poistné krytie osobe, ktorá spôsobila nehodu.   Informácie o tom, či má predmetná poisťovňa likvidačného zástupcu vo vašej krajine vám poskytnú kancelárie/informačné centrá systému zelenej karty (pozri úrady)
 • uplatnite si nárok na vnútroštátnom orgáne pre náhradu škody (pozri úrady)

Príbeh

Zistite si, kde je pre vás uplatnenie nároku najjednoduchšie.

Peter  sa stal účastníkom dopravnej nehody počas výletu v Španielsku. Keďže  nehovorí po španielsky, bolo preňho náročné uplatniť si nárok na náhradu škody v Španielsku.

Rozhodol sa požiadať o náhradu škody vnútroštátny orgán pre náhradu škody na Slovensku po svojom návrate, čím sa vyhol jazykovej bariére.

Úrady:

Španielsko

Vodičský preukaz

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of Interior - Road traffic Directorate General

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES - 28027 Madrid 
Tel.: +34 902 88 70 60
Website:  www.dgt.es

Poistenie

Consorcio de Compensación de Seguros
Insurance Compensation Consortium
Paseo Castellana 32
ES - 28046 Madrid 
Tel.: + 34 91 339 56 80
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Websitewww.consorseguros.es

Compañía Española de Aseguradores de Automóviles
Spanish Motor Insurance Bureau

Calle Sagasta 18
ES - 28004 Madrid 
Tel.: + 34 91 446 03 00
E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
Website:  www.ofesauto.es

Zápis

Ministerio del Interior - Dirección General de Tráfico
Ministry of Interior - Road traffic Directorate General

C/ Josefa Valcárcel, 28
ES - 28027 Madrid 
Website: www.dgt.es

Slovensko

Vodičský preukaz

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium Policajného zboru odbor dopravnej policie

Pribinova 2 alebo Račianska, 45
SK - 812 72 Bratislava 
Tel.: +421 09610 11111
Webside: www.minv.sk

Poistenie

Informačné centrum

Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov 
Trnavská cesta 82 
SK - 826 58 Bratislava 29 
Tel.: +421 2444 41 63 013; + 421 244 455 45 234 
Webside:  www.skp.sk

Zdroj: www.europa.eu, www.mzv.gov.sk, www.euroinfo.gov.sk, www.skp.sk, www.ofesauto.es

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc