• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Trvalý pobyt

RESIDENCIA DE CARÁCTER PERMANENTE 

Ak ako občan EÚ legálne žijete v inej krajine Únie aspoň 5 rokov nepretržite, automaticky v tejto krajine získate právo trvalého pobytu. 

Po dovŕšení tohto obdobia môžete požiadať o vydanie dokladu o trvalom pobyte. Tento potvrdzuje vaše právo trvalo sa zdržiavať v Španielsku, bez toho, aby ste museli splniť ďalšie podmienky. 

Ide o iný doklad, ako je Certifikát o registrácii (NIE). Doklad o trvalom pobyte nie je povinným dokladom. 

Doklad o trvalom pobyte sa vám môže zísť pri styku so správnymi orgánmi alebo pri vybavovaní administratívnych formalít. Orgány od vás viac nemôžu požadovať preukázanie toho, že máte zamestnanie, dostatočné zdroje, nemocenské poistenie atď. Tento doklad by mal mať neobmedzenú platnosť a nie je potrebné ho obnovovať. 

Žiadosť o trvalý pobyt sa podáva osobne na úradnom tlačive EX – 19 (Tu si môžte stiahnuť žiadosť EX-19). K žiadosti sa doloží platný cestovný dokument alebo občiansky preukaz a jeho fotokópia, v prípade, že vypršala platnosť dokumentu, predkladá sa jeho kópia a žiadosť o jeho obnovenie.  

Na získanie dokladu o trvalom pobyte musíte okrem žiadosti EX-19 predložiť: 

      -          dôkaz o vašom nepretržitom pobyte v dotknutej krajine počas 5 rokov (môže ísť napríklad o platné registračné potvrdenie vydané pri vašom príchode); 

alebo 

     -               dôkaz, že ste prestali pracovať a splnili ste podmienky na udelenie trvalého pobytu pred uplynutím 5 rokov.  

 

Rodinní príslušníci 

Rovnako ako vy, aj vaši rodinní príslušníci (váš manžel alebo vaša manželka, vaši potomkovia (deti, vnuci) alebo (starí) rodičia) automaticky získajú ako občania EÚ právo trvalého pobytu, ak legálne žijú v Španielsku nepretržite počas 5 rokov. 

Po získaní trvalého pobytu môžu v tejto krajine zostať tak dlho, ako budú chcieť, a to aj vtedy, ak nebudú mať prácu a budú odkázaní na sociálnu pomoc. Počas trvalého pobytu v Španielsku majú nárok na rovnaké práva, dávky a výhody ako občania tejto krajiny. 

 

Svoje právo trvalého pobytu môžu stratiť, ak by sa zdržiavali mimo Španielska  dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

 

Pracovníci a dôchodcovia 

Ak ste sa legálne zdržiavali v Španielsku nepretržite počas obdobia 5 rokov ako zamestnanec (napr. vyslaný do tejto krajiny), dôchodca alebo samostatne zárobkovo činná osoba, automaticky v tomto štáte získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete. 

Na nepretržitosť vášho pobytu nemá vplyv: 

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku),
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.    

Svoje právo trvalého pobytu môžete stratiť, ak sa zdržiavate mimo Španielska dlhšie ako 2 po sebe idúce roky.

 

Bývalí zamestnanci a bývalé samostatne zárobkovo činné osoby 

Právo trvalého pobytu môžete nadobudnúť aj pred uplynutím 5 rokov nepretržitého pobytu, ak ste prestali pracovať z týchto dôvodov: 

 • odchod na dôchodok, ak ste v Španielsku pracovali aspoň počas predchádzajúcich 12 mesiacov alebo ste tam žili nepretržite dlhšie ako 3 roky;
 • trvalá práceneschopnosť, ak ste sa v Španielsku nepretržite zdržiavali viac ako 2 roky;
 • trvalá práceneschopnosť, ak je dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a ak máte v jej dôsledku nárok na príspevok splatný inštitúciou v Španielsku – v tomto prípade sa vôbec neuplatňuje podmienka týkajúca sa dĺžky pobytu.      

Ak by ste ako pracovník alebo samostatne zárobkovo činná osoba umreli v Španielsku pred získaním práva trvalého pobytu, váš partner/vaši príbuzní, ktorí by sa tam zdržiavali spolu s vami ako vaši rodinní príslušníci, by mohli podliehať osobitným postupom. Mohli by napríklad získať povolenie na trvalý pobytv prípade, že: 

     -          by úmrtie bolo dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania, 

     -          by sa v čase úmrtia v dotknutom členskom štáte nepretržite zdržiavali aspoň 2 roky.

 

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc