• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Pobyt v Španielsku dlhší ako 90 dní

Ak sa rozhodnete zostať v Španielsku dlhšie ako 90 dní, je potrebné nahlásiť pobyt. Od 01/05/2006 môžu mať slovenskí občania dlhodobý pobyt v Španielsku bez obmedzenia v rámci voľného pohybu osôb v EÚ, to znamená, že nemusia mať pracovné povolenie ani vízum,  avšak musia spĺňať jednu z týchto podmienok:

 

Práca - ste zamestnaní alebo pracujete ako samostatne zárobkovo činná osoba v Španielsku,

 

Finančné prostriedky- disponujete dostatočným množstvom finančných prostriedkov na prokrytie nákladov súvisiacich s pobytom pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby ste sa nestali prípadnou záťažou pre systém sociálnej pomoci v Španielsku počas vášho pobytu v tejto krajine, ako aj komplexným nemocenským poistením, či už verejným alebo individuálnym (ide o individuálne posúdenie finančných prostriedkov s prihliadnutím na osobnú a rodinnú situáciu žiadateľa,  avšak ich množstvo musí prekročiť čiastku stanovenú Zákonom o štátnom rozpočte, aby mu nevzniklo práve na poberanie pomoci zo štátu),

 

Štúdium - študujete na súkromnej alebo verejnej inštitúcii, akreditovanej alebo financovanej španielskou vládou a máte finančné prostriedky na zabezpečenie pobytu a zdravotné poistenie (verejné alebo individuálne) pre seba a rodinných príslušníkov počas celej dĺžky vášho pobytu v Španielsku, aby ste sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci v tejto krajine,

 

Ste rodinným príslušníkom občana EÚ/EHP alebo Švajčiarska, ktorého sprevádzate, a ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky.

 

Rodinní príslušníci

Právo na pobyt v Španielsku majú bez ohľadu na štátnu príslušnosť títo rodinní príslušníci:

 • manžel alebo manželka;
 • registrovaný partner alebo partner, s ktorým preukázal trvalý vzťah;
 • priami potomkovia, ktorí sú mladší ako 21 rokov, alebo sú nezaopatrenými osobami;
 • závislí priami príbuzní po vzostupnej línii (napríklad rodičia, starí rodičia).

 

Rovnaké zaobchádzanie

Počas svojho pobytu majú vaši vnuci, deti, rodičia, starí rodičia a manžel alebo manželka právo, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako ako s občanmi daného štátu, a to hlavne pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, o mzdu, prostriedky uľahčujúce prístup k práci, zápis na štúdium atď.

 

Pracovníci 

Ak pracujete alebo pôsobíte ako samostatne zárobkovo činná osoba v Španielsku alebo ste tu  boli vyslaný, zároveň vám vzniká právo na pobyt v tejto krajine.

V prípade straty pracovného miesta,  môžete si zachovať svoje právo pracovať a zdržiavať sa v Španielsku, ak ste: 

 • dočasne práceneschopný v dôsledku choroby alebo úrazu,
 • riadne zaevidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade práce po tom, čo ste sa stali nedobrovoľne nezamestnaný:

- po zamestnaní v trvaní viac ako jeden rok (ak išlo o zmluvu na neurčité obdobie),

- po zamestnaní kratšom ako jeden rok (v takomto prípade si zachováte právo na rovnaké zaobchádzanie ako s občanmi  Španielska    minimálne počas obdobia ďalších 6 mesiacov),

 • začali odbornú prípravu (pokiaľ nie ste nedobrovoľne nezamestnaný, vzdelávanie musí súvisieť s predchádzajúcim zamestnaním).

 

 Dôchodcovia

 Dôchodcovia môžu žiť v ktoromkoľvek štáte EÚ, teda aj v Španielsku, ak majú: 

 • komplexné krytie nemocenského a zdravotného poistenia,
 • dostatočný príjem (z akéhokoľvek zdroja) na svoju obživu a pobyt, aby neboli odkázaní na sociálnu pomoc.

 

Študenti 

Ak ste sa ako študent legálne zdržiavali v Španielsku nepretržite počas obdobia 5 rokov, automaticky v tomto štáte získavate právo trvalého pobytu. Znamená to, že v tomto štáte môžete zostať tak dlho, ako chcete.

 

Na nepretržitosť vášho pobytu nemá vplyv:

 

 • dočasná neprítomnosť (menej ako 6 mesiacov v roku),
 • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad tehotenstvo a pôrod, vážne ochorenie, štúdium, odborné vzdelávanie alebo vyslanie do inej krajiny.

Obnovenie NIE

Pokiaľ disponujete číslom NIE na zelenom papieri, kde nie je uvedený žiaden dátum renovácie, tak nie je potrebné NIE obnovovať.

Ak sa však zmenil akýkoľvek údaj uvedený na zelenom papieri, napr. adresa, je potrebné požiadať o obnovenie NIE, vydajú vám zelenú kartičku s aktualizovanými údajmi.  Tí občania, ktorí disponujú NIE na bielom papieri s uvedeným dátumom platnosti, si musia obnovovať NIE.

Prvým krokom je zavolať na políciu – Extranjería  v príslušnom meste a požiadať o tzv. CITA PREVIA.  Musíte predložiť tieto dokumenty:

Vyplniť žiadosť na  mieste

Certificado de Empadronamiento

Certificado de registro vystavené príslušným mestským orgánom – Ayuntamiento (musíte predložiť certificado de empadronamiento, na základe ktorého vám vydajú certificado de registro)

Platný pas a jeho kópiu

Zaplatiť poplatok 10,50 eur

 

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc